Personuppgiftspolicy

Version december 2018

Din integritet är viktig för oss på E. Levenskog Redovisning AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Levenskog Redovisning behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.


 

Dina rättigheter

Som registrerad hos E. Levenskog redovisning ab har du följande rättigheter:

 

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

        – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

        – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

        – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

        – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

        – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och BL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

 

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0514-400 58


Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid

 Köp av produkt eller tjänst via   någon av våra   kanaler/kundreskontra

Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress- och faktureringsuppgifter Kunder Avtal   Avtalstiden + 1 år
 Test av produkt/tjänst (demo) Uppföljning av test av produkt Kontaktuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning   60 dagar
 Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning

  1-365 dagar

 Anmälan till gratistjänster såsom   seminarier, webinarier Leverera varan/tjänsten Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal   Avtalstiden + 1 år
 Arbetssökande specifik tjänst Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Generella-, arbetselaterade-, prestationsrelaterade, identitetsrelaterade

Arbetssökande Intresseavvägning   Under         rekryteringsprocessen   + ytterligare 2 år
 Leverantörsreskontra
 
Köpa vara/tjänst
 
Faktureringsuppgifter
 
Leverantörer
 
Avtal, Rättslig förpliktelse
 
  7 år
 
 Kundärenden/Support Loggning i ärendehanteringssystem Kund och kontaktuppgifter Kunder Avtal   Avtalstiden + 3 år
 Kontakt via telefon Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, ljudinspelningar Alla kategorier Intresseavvägning + Avtal   2 år
 Kontakt via mail, sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning   5 år
 Lagring av data i molnet För personuppgiftsavariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal  Under avtalstiden +   30 dagar
 Backup av lagrad data i   molnet/lokalt Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust Alla kategorier av personuppgifter Kunder Intresseavvägning   13 mån efter avtalets    slut
 Program- och frågeserviceforum Support och självhjälp Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal + intresseavvägning   3 år
 Anmälan om allergier Säkerställa att man inte får i sig sådant man inte tål Hälsouppgifter Kunder Skydd för grundläggande intresse   Under avtalstiden +     30 dagar
 Anmälan BL Konto Skapa ett BL Konto för att ge tillgång till tjänster som kräver BL Konto e-postadress, inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter Kunder Avtal   Under avtalstiden + 1   år
 Adressuttag för direktreklam Marknadsföring Adressuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning   30 dagar
 Anmälan till gratistjänst såsom   BL Nyhetsbrev Leverera vara/tjänst e-postadress Kunder Avtal   Under avtalstid + 30   dagar
 Överföring av kundfiler Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal   Under tid   supportärendet är   öppet + 7 dagar, max   12 mån
 Fjärrstyrning av kunddator Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal

  Ingen

 Register över ingångna   personuppgiftsbiträdesavtal

Uppfylla bestämmelser i dataskyddsförordningen Kunduppgifter Kunder   Rättslig förpliktelse   Under avtalstiden +   1 år
 Register för utnyttjande av   rättigheter enligt gdpr Säkerställa att tider hålls och att alla begäranden behandlas  Namn och kundnummer Kunder

Rättslig förpliktelse

  10 år
 Potentiella kunder Spara kontaktuppgifter om intresserade av varor/tjänster, t ex program Kontaktuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning   3 år
 Personuppgiftsincidentshantering Lagring av personuppgifter för drabbade personer vid personuppgiftsincidenter Alla kategorier av personuppgifter Alla kategorier Rättslig förpliktelse   10 år
 Register för samtycke foto,   filmning, ljudupptagning av   kunder Säkerställa rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen Generella uppgifter Kunder  Samtycke    Under aktuell   marknadsföring   alternativt tills   återkallat samtycke
 Loggning av nedladdning av filer Leverera enligt avtal  Kunduppgifter Kunder Avtal    6 månader efter   nedladdning