Personuppgiftspolicy

Version december 2018

Din integritet är viktig för oss på E. Levenskog Redovisning AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Levenskog Redovisning behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.


 

Dina rättigheter

Som registrerad hos E. Levenskog redovisning ab har du följande rättigheter:

 

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

        – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

        – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

        – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

        – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

        – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och BL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

 

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0514- 400 58


Personuppgiftsbehandlingar

 Personuppgiftsbehandling  Syftet med behandlingen

 Katgegorier av   personuppgifter

Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid

 Köp av produkt eller tjänst via   någon av våra   kanaler/kundreskontra

 Leverera varan/tjänsten  Kontakt, adress- och   faktureringsuppgifter  Kunder  Avtal   Avtalstiden + 1 år
 Test av produkt/tjänst (demo)

 Uppföljning av test av produkt

 Kontaktuppgifter  Potentiella   kunder  Intresseavvägning   60 dagar
 Besök på hemsidan  Analys och uppföljning  Cookie, IP-adress  Hemsidebesökare  Intresseavvägning

  1-365 dagar

 Anmälan till gratistjänster såsom   seminarier, webinarier  Leverera varan/tjänsten  Kontaktuppgifter

 Kunder,   Potentiella kunder

 Avtal   Avtalstiden + 1 år
 Arbetssökande specifik tjänst  Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

 Generella-,   arbetselaterade-,   prestationsrelaterade,   identitetsrelaterade

 Arbetssökande  Intresseavvägning   Under         rekryteringsprocessen   + ytterligare 2 år
 Leverantörsreskontra
 
 Köpa vara/tjänst
 
 Faktureringsuppgifter
 

Leverantörer

 Avtal, Rättslig   förpliktelse
 
  7 år
 
 Kundärenden/Support

 Loggning i   ärendehanteringssystem

 Kund och kontaktuppgifter  Kunder  Avtal   Avtalstiden + 3 år
 Kontakt via telefon

 Underlag samt fullgörande för  återkontakt, avtal

 Kontaktuppgifter,   ljudinspelningar  Alla kategorier  Intresseavvägning   + Avtal   2 år
 Kontakt via mail, sociala media

 Underlag samt fullgörande för  återkontakt, avtal

 Kontaktuppgifter  Alla kategorier  Avtal +   Intresseavvägning   5 år
 Lagring av data i molnet

 För personuppgiftsavariges   räkning lagra data

 Alla kategorier av   personuppgifter  Kunder  Avtal  Under avtalstiden +   30 dagar
 Backup av lagrad data i   molnet/lokalt

 Säkerställa tillgång till data i   händelse av avsiktlig eller   oavsiktlig förlust

 Alla kategorier av   personuppgifter  Kunder  Intresseavvägning    13 mån efter avtalets    slut
 Program- och frågeserviceforum

 Support och självhjälp

 Kontaktuppgifter  Kunder,   Potentiella kunder  Avtal +   intresseavvägning   3 år
 Anmälan BL Konto

 Skapa ett BL Konto för att ge tillgång till tjänster som kräver BL Konto

 E-postadress,   inloggningsuppgifter,   kontaktuppgifter   Kunder Avtal   Under avtalstiden + 1   år
 Adressuttag för direktreklam

 Marknadsföring

 Adressuppgifter

 Potentiella kunder

 Intresseavvägning   30 dagar
 Anmälan till gratistjänst såsom   BL Nyhetsbrev

 Leverera vara/tjänst

 E-postadress  Kunder  Avtal  Under avtalstid + 30   dagar
 Överföring av kundfiler  Support  Uppgifter som ingår i   programmen  Kunder  Avtal

 Under tid   supportärendet är   öppet + 7 dagar, max   12 mån

 Fjärrstyrning av kunddator  Support  Uppgifter som ingår i   programmen  Kunder  Avtal

  Ingen

 Register över ingångna   personuppgiftsbiträdesavtal

 Uppfylla bestämmelser i   dataskyddsförordningen  Kunduppgifter  Kunder  Rättslig   förpliktelse  Under avtalstiden +   1 år
 Register för utnyttjande av   rättigheter enligt gdpr

 Säkerställa att tider hålls och att alla begäranden behandlas 

 Namn och kundnummer  Kunder

 Rättslig   förpliktelse 

  10 år
 Potentiella kunder

 Spara kontaktuppgifter om   intresserade av varor/tjänster,
 t ex program

 Kontaktuppgifter  Potentiella   kunder  Intresseavvägning     3 år
 Personuppgiftsincidentshantering

 Lagring av personuppgifter för drabbade personer vid   personuppgiftsincidenter

 Alla kategorier av   personuppgifter  Alla kategorier  Rättslig   förpliktelse   10 år
 Register för samtycke foto,   filmning, ljudupptagning av   kunder

 Säkerställa rättslig grund för   personuppgiftsbehandlingen

 Generella uppgifter  Kunder   Samtycke   Under aktuell   marknadsföring   alternativt tills   återkallat samtycke
 Loggning av nedladdning av filer

 Leverera enligt avtal 

 Kunduppgifter  Kunder  Avtal   6 månader efter   nedladdning